Περισσότερες πληροφορίες για συγγραφείς

Τεχνικές προδιαγραφές  συγγραφής και υποβολής άρθρων

Στην επιστημονική επιθεώρηση Κοινωνία και Θεωρία δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και άρθρα που εντάσσονται στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο.. Οι εργασίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του περιοδικού και δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές σχετικών με το θέμα, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία. Υποβάλλονται κείμενα τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση οι ίδιες ή παραλλαγές τους ή μέρη τους αλλού.

Η μορφή των εργασιών

Το κείμενο θα πρέπει να είναι μορφοποιημένο σε σελίδες Α4 με περιθώρια 2,5 cm από όλες τις πλευρές, σε  διαστήματα 1,5 ίντσας, γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών, με αριθμημένες σελίδες. Η εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 σελίδες ή τις 8.000 λέξεις.

Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να εμφανίζεται ο τίτλος της εργασίας με έντονη γραφή, το όνομα και τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα, ή των συγγραφέων, υποδεικνύοντας τον υπεύθυνο για επικοινωνία. Στη δεύτερη σελίδα θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο ο τίτλος της εργασίας χωρίς τα στοιχεία του συγγραφέα, ή των συγγραφέων. Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη 100 λέξεων περίπου στην αγγλική ή γερμανική ή γαλλική γλώσσα. Η περίληψη θα πρέπει να είναι αυτοτελής. Ο συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει 4 λέξεις κλειδιά που να αποδίδουν  σημαντικά σημεία του άρθρου.

Οι υποσημειώσεις στο σώμα του κειμένου θα πρέπει να βρίσκονται στο τέλος της αντίστοιχης σελίδας και να αριθμούνται με τη μορφή εκθέτη χωρίς παρενθέσεις ή αγκύλες. Οι ενότητες και οι υποενότητες δεν θα πρέπει να αριθμούνται. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων θα πρέπει να γράφονται με πεζούς και έντονους χαρακτήρες, αφήνοντας μία κενή γραμμή από το τέλος της προηγούμενης ενότητας. Οι επικεφαλίδες των υποενοτήτων να γράφονται με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες.

Τα σχήματα και οι πίνακες να συνοδεύονται από σχετικούς τίτλους. Κάθε σχήμα θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό αρχείο υψηλής ανάλυσης μορφής .tif (300 dpi).

Οι βιβλιογραφικές αναφορές

Οι βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του συγγραφέα, ή των συγγραφέων, και τη χρονολογία έκδοσης, όπως (Darwin 1871). Άρθρα με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται ως (Elman et al. 1996).

Οι αναφορές θα πρέπει να διατάσσονται στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά όπως παρακάτω. Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο σώμα του κειμένου και αντίστροφα. H λίστα των αναφορών θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, με πλήρη στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών των τόμων και των σελίδων. 


Υπόδειγμα αναφορών

Άρθρο από περιοδικό:
Μarke, M.A. & Dek, L.A. (2008). “Directions on deterring authorship credit and authorship order on faculty-student collaborations”. American Sociologist, 148, pp. 1141-1147.

Μάρκου Μ.Α. & Δημητρίου Λ.Α. (2008). “Κατευθύνσεις”. Κοινωνικοποίηση, 148, σσ. 1141-1147.

Βιβλίο:
Nico, A. A. M., & Lexmaer, P.M. (2008). Presenting your Selves: A critical  guide. Washington, DC: American Sociological Association.

Μάρκου Μ.Α. & Δημητρίου Λ.Α. (2008). Ανισότητες, Αθήνα : Εκδοτικός Οίκος.

Κεφάλαιο Βιβλίου:
Degan, J.M., & Migan, J. (2008). “Men’s Role and authorship”. In G.K. Don (ed.), Critical issues,  pp. 12 – 22. London: Sage.

Μάρκου Μ.Α. & Δημητρίου Λ.Α. (2008). “Κατευθύνσεις”.  Στο Γ. Κ.. Δημητρίου (επιμ.),  Θέματα, pp. 1141-1147. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος.

Τα άρθρα κρίνονται στη βάση της επιστημονικής τους επάρκειας και μόνο.
Copyright © 2008, Κοινωνία & Θεωρία. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.